Social science key research base among ordinary of China
Faculty & Staff
 
Professor:
 Bo Fengxian  Fang Lan  Guo Jianxiong  Hou Yongjian  Li Lingfu   Liu Jingchun  Liu Ming  Wang Shejiao
Xiao Zhenghong 


    Associate Professor
Cui Jianxin   Hou Haiying   Pei Huiru    Shi Hongshuai   Xiao Ailing  Zhang Li   Zhang Liren  Li Dahai
 
Assistant professor
Du Juan   Gao Shenrong  Nie Shunxin   Pan Wei   Zhang Qingyao
Faculty & Staff